در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


کارخانجات شهدای هفتم آذر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :44405520-013
تلفن2 :44405522-013
فکس :89770062-013

آدرس : بندرانزلی - حسن رود - بعد از پادگان آموزشی- کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر نداجا