در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


کشتی سازی صدرانکا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :011-34622274
تلفن2 :
فکس :011-34542500

آدرس : نکا-ضلع شرقی نیروگاه شهید سلیمی-مجتمع دریایی خزر