در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشكده كشتي سازي اميركبير
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :66412959
تلفن2 :66419615
فکس :66412495

آدرس : تهران - خ حافظ - انتهاي خ سميه