در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صنایع دریایی شهید درویشی
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :33553955-076
تلفن2 :
فکس :33553864-076

آدرس : كيلورمتر 37 غرب بندرعباس، جنب كشتي سازي خليج فارس