در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


ندیم گسترش خلیج فارس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :6-32571085-076
تلفن2 :
فکس :32571086-076

آدرس : 37کیلومتری غرب بندر عباس، منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و فراساحل ایران