در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


فايبرصنعت درياكيش
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0764-4434420-1
تلفن2 :
فکس :4434614

آدرس : جزيره كيش – شهرك صنعتي درخت سبز- صنعت هفتم-روبروی انبار سونی-قطعه 68-70