در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


كشتي سازي اروندان يك خرمشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-53582323
تلفن2 :
فکس :061-53582288

آدرس : خرمشهر-کیلومتر5جاده اهواز-جاده شهرک صنعتی-بطرف حفار شرقی