در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


عظیم گسترش هرمز
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :076-32571167
تلفن2 :0761-2723607
فکس :076-32571054

آدرس : کیلومتری غرب شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس صندوق پستی 7914538593