در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


فایبر صنعت دریا کیش
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0764 - 4434420 - 1
تلفن2 :----------------
فکس :0764 - 4434614

آدرس : جزیره ی کیش - درخت سبز - صنعت هفتم - روبروی انبار سونی - قطعه:70-68 کد پستی : 74399 - 79416