در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صدف آبی بندر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-5222766
تلفن2 :
فکس :061-52228001

آدرس : بندر امام خمینی، خیابان شهید جلیل عباسی، نواب 14 ، ساختمان دوم