در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم دریایی خارک
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :077-33822847
تلفن2 :22847
فکس :077228-22845

آدرس : خارک - کوی راهنمایان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک