در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :53533321-061
تلفن2 :
فکس :53522241-061

آدرس : خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب