در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-5353321
تلفن2 :
فکس :061-53530551

آدرس : خرمشهر - بلوار آبادان - كوي بهروز - دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر