در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :03145230811
تلفن2 :22945146
فکس :03145227431

آدرس : اصفهان-شاهین شهر-انتهای خیابان مخابرات-میدان سرور-مجتمع دانشگاهی علوم و فناوریهای دریایی