در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :0545-2220025
تلفن2 :5452221020
فکس :2221023

آدرس : چابهار - بلوار دانشگاه