در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


خدمات بار فرابری پارسیان
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88795350
تلفن2 :88795351
فکس :88795349

آدرس : تهران - بلوار شهید حقانی -نرسیده به دیدار شمالی- پلاک17- طبقه 4شرقی