در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


گروه بازرگانی جوکار
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :1770و 33451769 – 077
تلفن2 :
فکس :33323000 – 077

آدرس : بوشهر – حد فاصل درب خروجی گمرک و چهارراه شیلات - ساختمان دنا