در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


بحر گسترش هرمز
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :32571050-076
تلفن2 :
فکس :32571078-076

آدرس : 37 کیلومتری غرب بندرعباس، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران