در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


آتروپات صنعت کیمیا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-32234961
تلفن2 :061-32231440
فکس :061-32927451

آدرس : اهواز- خیابان آزادگان ( 24 متری ) - رو به روی بیمارستان امام خیمینی - نبش شریف زاده - ساختمان شمخانی