در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


پوششهای صنعتی دریایی شمال
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :011 42433352 الی 8
تلفن2 :
فکس :011-42433359

آدرس : مازندران ، سوادکوه، شهرکت صنعتی بشل، فاز2، روبروی خزرشیر،کوچه همت 6 - پلاک 142