در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


صنایع الکترونیک مخابرات و تجهیزات دریایی (صا ایران)
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :34922450-031
تلفن2 :
فکس :34513398-031

آدرس : اصفهان، خیابان کاوه، خیابان استاد فلاطوری