خانه دسته بندی شرکتها اخبـــار مزایـده نمایشگاه ثبـت نـام رایگــان سایـت های مرتبــــط درج تبلیغات حضور در کتاب درباره ما تماس باایران مارین بوک EN

 

دسته بندی :مناقصات تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۲/۵
     اجاره يك فروند شناور تعميراتي

 مناقصه عمومی و دو مرحله اي شماره 142/97/ ات

اجاره يك فروند شناور تعميراتي

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه فوق الذكر اقدام نمايد:

الف: شرح مختصر خدمات:

 اجاره يك فروند شناور تعميراتي

ب : محل اجرای خدمات:

مناطق عملياتي شركت نفت فلات قاره در آبهاي خليج فارس

ج: مدت خدمات:

دو سال

ساير موارد كه مي بايست مدنظر قرار گيرد:

1-     توانایی ارائه ضمانتنامه "شرکت در مناقصه" به مبلغ5.525.325.600 ريال يا 118.850 يورو

2-      توانائی ارائه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به میزان 10% مبلغ كل قرارداد،طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

3-        به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-        شرکت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهد بود.

5-        پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار و قابل تمديد براي يك دوره ديگر باشند.

6-        کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است.

7-    درصورت تاييد در ارزيابي كيفي جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه پيشنهاددهندگان مي بايست 
مبلغ -/1.200.000 ريال به حساب جاري شماره 59322230 بانك تجارت- شعبه سميه غربي بنام شركت نفت فلات قاره ايران واريز و رسيد آن را ارايه نمايند.

نشاني محل اعلام آمادگي و تحويل اسناد ارزيابي كيفي: تهران، خیابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها تلفن: 23952510-00982فكس: 22664234-009821

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ 1397/02/03 لغايت1397/02/11 آمادگي خود را بصورت كتبي به آدرس ذيل اعلام و با همراه داشتن معرفي نامه معتبر حضوراً نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد ميگردد.

متقاضيان مي بايست تا تاريخ1397/02/26 اطلاعات مورد درخواست به آدرس فوق در مقابل رسيد تحويل نمايند . تبصره: متقاضياني كه قبلا در مناقصه موضوع اجاره شناور تعميراتي در ارزيابي كيفي مربوطه مورد تاييد قرار گرفته‌اند، مي توانند در مناقصه حاضر بدون ارسال مدارك ارزيابي كيفي تا تاريخ 1397/02/11 اعلام آمادگي نمايند.


^